проф. д-р Иван Чобанов [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-252, 032/ 261-332
email: ivan_petrov_chobanov@abv.bg
приемно време: понеделник 13 - 15 ч., 325 каб.
кабинет: каб. 252, каб. 325
Научни интереси: Общо и сравнително езикознание, Славянско езикознание, Социолингвистика, Ономастика, Етнолингвистика.


проф. д.ф.н. Христина Тончева-Тодорова [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/261-224
email: hrtoncheva@gmail.com
приемно време: понеделник - 13.00 - 15.00 ч., 329 каб.
кабинет: каб. 329, Ректорат
Научни интереси: Старобългарски език, Историческа граматика на българския език, Българска диалектология, Българска средновековна епиграфика


доц. д-р Борян Янев [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-478
email: byanev@gmail.com
приемно време: понеделник - 13.30 - 15.00 ч., 237 каб.
кабинет: каб. 237, Ректорат
Научни интереси: Общо и сравнително езикознание. Когнитивна лингвистика. Психолингвистика. Ономастика. Балканско езикознание.Славяно-германско сравнително езикознание. Историческа лингвистика на немския език.


доц. д-р Ани Кемалова [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-410
email: kemalova.a@gmail.com
приемно време: сряда 10 - 12 ч.
кабинет: каб. 331, Ректорат
Научни интереси: Старобългарски език, История на българския език, Палеославистика, Диахронна лингвистика, Електронно обучение.


гл. ас. Събина Вълчанова [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-410
email: saw1wal@gmail.com
приемно време: понеделник 10.30 - 13.30 ч.
кабинет: каб. 331, Ректорат
Научни интереси: Старобългарски език, историческа лингвистика.


гл. ас. Величка Симонова-Гроздева [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032 / 261 - 478
email: vsgrozdeva@gmail.com
приемно време: четвъртък - 16.30 - 18.00 ч., 336 с.з.
кабинет: каб. 237, Ректорат/ 336 с.з., Нова сграда
Научни интереси: Съвременен гръцки език. Методика на гръцкия език. Теория на превода.


гл. ас. д-р Галина Брусева [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-478
email: gbrusseva@gmail.com
приемно време: вторник - 13.30 - 15.00 ч., 336 с.з.
кабинет: каб. 237, Ректорат/ 336 с.з., Нова сграда
Научни интереси: Фонетика и морфология на новогръцкия език. Практически гръцки език за напреднали.


гл. ас. д-р Харун Бекир [CV]
Катедра по общо езикознание и история на българския език
телефон: 032/ 261-410
email: harun.bekir@gmail.com
приемно време: сряда - 12.00 - 13.30 ч., 331 с.з., Нова сграда
кабинет: каб. 331, Ректорат/ 331 с.з., Нова сграда
Научни интереси: Съвременен турски език. Социолингвистика.